• Kỵ
 • Tượng
 • Nỏ
 • Bộ
 • Cung
Long Vương

Nỏ Xa

Sát Thương

Bậc

THUỘC TÍNH

 • Công: 47917
 • Phòng: 2274
 • Tốc: 1954
 • Binh: 290k
Tiểu Sử
Tiên Mẫu

Nỏ Xa

Hỗ Trợ

Bậc

THUỘC TÍNH

 • Công: 49298
 • Phòng: 2212
 • Tốc: 2008
 • Binh: 282k
Tiểu Sử
Tần Thủy Hoàng

Nỏ Xa

Sát Thương

Bậc

THUỘC TÍNH

 • Công: 49776
 • Phòng: 2193
 • Tốc: 2028
 • Binh: 280k
Tiểu Sử
Caesar

Bộ Binh

Đỡ Đòn

Bậc

THUỘC TÍNH

 • Công: 33467
 • Phòng: 1872
 • Tốc: 1650
 • Binh: 289k
Tiểu Sử
Arthur

Bộ Binh

Đỡ Đòn

Bậc

THUỘC TÍNH

 • Công: 33786
 • Phòng: 1853
 • Tốc: 1667
 • Binh: 286k
Tiểu Sử
Lưu Bị

Bộ Binh

Trị Liệu

Bậc

THUỘC TÍNH

 • Công: 34370
 • Phòng: 1821
 • Tốc: 1695
 • Binh: 281k
Tiểu Sử
Lữ Bố

Cung Binh

Sát Thương

Bậc

THUỘC TÍNH

 • Công: 41489
 • Phòng: 1826
 • Tốc: 1689
 • Binh: 233k
Tiểu Sử
Điêu Thuyền

Cung Binh

Hỗ Trợ

Bậc

THUỘC TÍNH

 • Công: 40320
 • Phòng: 1880
 • Tốc: 1644
 • Binh: 240k
Tiểu Sử
Saladin

Cung Binh

Hỗ Trợ

Bậc

THUỘC TÍNH

 • Công: 35592
 • Phòng: 1610
 • Tốc: 1448
 • Binh: 205k
Tiểu Sử
Cleopatra

Kỵ Binh

Trị Liệu

Bậc

THUỘC TÍNH

 • Công: 36708
 • Phòng: 1877
 • Tốc: 1809
 • Binh: 239k
Tiểu Sử
Võ Tắc Thiên

Kỵ Binh

Hỗ Trợ

Bậc

THUỘC TÍNH

 • Công: 32458
 • Phòng: 1608
 • Tốc: 1598
 • Binh: 205k
Tiểu Sử
Tào Tháo

Kỵ Binh

Sát Thương

Bậc

THUỘC TÍNH

 • Công: 37239
 • Phòng: 1850
 • Tốc: 1837
 • Binh: 236k
Tiểu Sử
Thành Cát Tư Hãn

Tượng Binh

Sát Thương

Bậc

THUỘC TÍNH

 • Công: 40108
 • Phòng: 2250
 • Tốc: 1977
 • Binh: 347k
Tiểu Sử
Tamamo

Tượng Binh

Sát Thương

Bậc

THUỘC TÍNH

 • Công: 40745
 • Phòng: 2215
 • Tốc: 2008
 • Binh: 342k
Tiểu Sử
Medusa

Tượng Binh

Sát Thương

Bậc

THUỘC TÍNH

 • Công: 41329
 • Phòng: 2185
 • Tốc: 2036
 • Binh: 337k
Tiểu Sử
char-1
char-2
char-3
char-4
char-1
char-2
char-3
char-1
char-2
char-3
char-1
char-2
char-3
char-1
char-2
char-3