Tiểu Sử Phục Hy

Phục Hy, người khai sáng văn minh của dân tộc Trung Hoa, một trong ba vị Tam Hoàng, cùng với Nữ Oa là 2 vị thần phù hộ cho xã tắc.
Theo truyền thuyết, Phục Hy với đầu người thân rắn đã kết hôn với em gái của mình là Nữ Oa. Theo sự thay đổi của vạn vật trên thế giới, ông đã phát minh ra bát quái và chữ viết.
Phục Hy là tổ tiên loài người theo truyền thuyết cổ đại dân tộc Trung Hoa, là vị vua sớm nhất được ghi chép trong sách cổ, và là một trong những người khai sinh ra nền y học Trung Quốc.