Tiểu Sử Khương Tử Nha

Khương Tử Nha, nhà chính trị, quân sự, thao lược cuối thời nhà Thương và đầu nhà Chu, và là người khởi đầu của các binh pháp quân sự.
Khi đánh cá trên bờ sông Vị Thủy, ông gặp được Cơ Xương và phò tá xây dựng bá nghiệp. Sau khi vua Chu Võ Vương kế vị, xưng làm Sư Thượng Phụ và trở thành thống soái quân sự nước Chu. Ông đã hỗ trợ Võ Vương tiêu diệt Trụ Vương nhà Thương, thành lập nhà Chu, sắc phong Tề Hầu, đặt kinh đô tại Doanh Khưu.
Vào năm Khang Vương thứ 6, ông mất vì bệnh ở Hào Kinh, ông được các đời sau rất kính trọng, các hoàng đế và các tác phẩm kinh điển văn học sử của các triều đại đều được coi là khai tổ của binh gia, bậc hiền thần văn võ song toàn. Vào thời kỳ Đường Túc Tông, truy phong Võ Thành Vương, lập miếu thờ phụng. Thời Tống Chân Tông, truy phong Chiêu Liệt.