Tiểu Sử Tiên Mẫu

Tiên Mẫu đứng đầu Tiên Tộc, song hành cùng Long Vương chiến đấu bảo hộ cho vùng đất An Lạc và sự trường tồn của Đóa Bảo Liên Hoa.