Tiểu Sử Long Vương

Long Vương là thủy tổ của Long Tộc, cùng Tiên Mẫu nguyện đời đời bảo vệ linh vật và gìn giữ sự bình yên cho An Lạc.